Zaznacz stronę

Biznes i Polityka Chin Studia Podyplomowe

Centrum Badań nad Współczesnymi Chinami

Cel, zakładane efekty

Głównym celem kształcenia jest zapoznanie studentów ze specyfiką i najnowszymi tendencjami w polityce handlowej i wymianie międzynarodowej między państwami Starego Kontynentu a Chinami. W szczególności chodzi o zwrócenie uwagi na nową praktykę państw i instytucji międzynarodowych w tej dziedzinie. Polityka handlowa państw jest tradycyjnie utożsamiana z wymianą towarową i umowami handlowymi. W rzeczywistości w ostatnich latach nastąpiło jej przedmiotowe rozszerzenie o takie kwestie jak: wymiana usług, ochrona własności intelektualnej, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, różnice kulturowe. Zmiany te są uwzględniane w programie studiów podyplomowych. Istniejące już kursy powiązane z Chinami skupiają się głównie na nauce języka lub omówieniu środowiska historycznego/kulturowego/politycznego. Oznacza to, że absolwent nabywa jedynie wiedzę teoretyczną, która niestety nie wystarcza, aby skutecznie zajmować się działalnością gospodarczą w tym rejonie. Podyplomowe Studia Biznes i polityka Chin będą tworzone w oparciu o dwutorowy sposób przekazywania wiedzy – teoretyczny oraz praktyczny. Oznacza to, że absolwent tych studiów będzie wyposażony w konkretne narzędzia i umiejętności.

Celem kształcenia jest również zapoznanie z regułami funkcjonowania rynku chińskiego, negocjacji handlowych, procedur rozstrzygania sporów, finansowania wymiany międzynarodowej z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań w stosunkach między państwami UE, a Chinami. Ważnym celem kształcenia w ramach studiów jest zapoznanie słuchaczy z najnowszymi badaniami i publikacjami w tej dziedzinie umożliwiającymi zwiększanie poziomu wiedzy o regułach rozwoju i funkcjonowaniu polityki handlowej państw Unii Europejskiej oraz Chin. Służyć temu ma opracowanie przewodnika po rynku chińskim oraz podręcznika dedykowanego studentom ww. studiów podyplomowych, którego autorami będą prowadzący poszczególne kursy na studiach podyplomowych.

Tryb, forma, zakres tematyczny

Studia zaoczne, zakres tematyczny – zajęcia koncentrują się na podstawowych zagadnieniach z zakresu prawa, handlu, inwestycji, biznesu, jak również obecności i współdziałania w tych obszarach partnerów europejskich i chińskich. Ważne miejsce w procesie edukacji zajmują odniesienia do problematyki dialogu międzykulturowego, ale w oparciu o wiedzę i znajomość zagadnień dotyczących prawa chińskiego, specyfiki inwestycji w Chinach i różnic w systemach prawno-ekonomicznych miedzy państwami Starego Kontynentu a Chinami. Znaczna część zajęć poświęcona jest kwestiom praktycznego wykorzystania zdobywanej wiedzy w dziedzinie handlu i biznesu Chin. Kluczowym elementem kształcenia na studiach jest kurs języka chińskiego zakładający naukę podstawowych zwrotów niezbędnych przy negocjacjach i współpracy z partnerami chińskimi.

Czas trwania i sposób oceniania efektów

Czas trwania: dwa semestry.

Ocena efektów kształcenia: egzaminy kończące, ocena zaangażowania w dyskusji i rodzaju argumentacji, praca w oparciu ustawy prawa, zadania projektowe (w tym case studies, rozwiązywania na zajęciach zadań problemowych, prezentacje multimedialne indywidualne bądź grupowe itp).

Kryteria zaliczenia

Zaliczenie przedmiotów wymaganych planem zajęć, – nie wymagają złożenia pracy końcowej, zaliczenie odbywa się na podstawie obecności oraz zaliczeń pisemnych lub ustnych, wszystkie wyszczególnione niżej przedmioty kończą się zaliczeniem.

Język wykładowy

Język polski oraz język angielski (kilka przedmiotów realizowanych w języku angielskim)

Sposób oceny zajęć przez słuchaczy (opcjonalnie)

Ankiety ewaluacyjne

Sylwetka absolwenta i efekty kształcenia

Efekty kształcenia: Ukształtowanie racjonalnych i innowacyjnych postaw wobec współpracy inwestorów europejskich i chińskich, w oparciu o nabytą wiedzę z zakresu zarządzania i koordynacji działań w środowisku wielokulturowym ze szczególnym uwzględnieniem problematyki chińskiego prawa i handlu i ich wpływu na efektywność podejmowanych działań; przygotowanie absolwentów do profesjonalnego funkcjonowania w obszarze inwestycji na rynku chińskim w planowaniu i organizowaniu działań na rzecz zwiększenia atrakcyjności europejskich inwestorów. Oczekiwany efekt kształcenia w ramach studiów podyplomowych to również zwiększenie poziomu profesjonalnego uczestnictwa w obrocie międzynarodowym przez słuchaczy studiów, dzięki treściom kształcenia zawierającym elementy wiedzy z prawa międzynarodowego, finansów i ekonomii, stosunków międzynarodowych. Osiągnięcie wysokich efektów kształcenia zamierza się osiągnąć poprzez łączenie wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Sylwetka absolwenta podyplomowych studiów może być określona przez zestaw następujących umiejętności, które zamierza się osiągnąć w wyniku realizacji programu nauczania: umiejętność gromadzenia danych empirycznych, dokumentów i decyzji politycznych państw odnoszących się do polityki handlowej i inwestycji zagranicznych na rynku chińskim, połączona z umiejętnością ich interpretacji i stosowania w praktyce, umiejętność ustalania zależności przyczynowo-skutkowych zjawisk i procesów w wymianie międzynarodowej, umiejętność wnioskowania i opracowywania rekomendacji i praktycznych decyzji, umiejętność uwzględniania zróżnicowanego pod względem kulturowo-cywilizacyjnym środowiska międzynarodowego oraz związanych z tym działań podmiotów gospodarczych z innych państw, umiejętność stałego i samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy.

Program studiów

Studia składać się mają z 13 przedmiotów prowadzonych w formie 10 godzinnych bloków tematycznych (wykłady, konwersatoria i ćwiczenia). Przewidywana sumaryczna liczba godzin wynosi 156

Transfer of Innovation Leonardo da Vinci Programme